Cymru a Chernyw i gydweithio ar feysydd sy’n gyffredin rhyngddynt

Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Cernyw wedi llofnodi cytundeb i gydweithio’n agos ar feysydd sydd o ddiddordeb i’r naill a’r llall.

Yng Nghaerdydd heddiw, llofnododd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford ac Arweinydd Cyngor Cernyw, Linda Taylor, gytundeb cydweithio sy’n nodi’r cynllun gweithredu pum mlynedd.

Bydd Cytundeb Cydweithio Treftadaeth Geltaidd Cernyw-Cymru yn canolbwyntio ar bedwar maes – tai cynaliadwy, cyflawni sero net, economïau gwledig ffyniannus, a dathlu diwylliant ac iaith.

Mae’r cytundeb yn cadarnhau’r berthynas hir sy’n bodoli rhwng Cymru a Chernyw. Mae’r Prif Weinidog a’r Cynghorydd Taylor wedi bod yn trafod dyfnhau’r berthynas ers y llynedd ac wedi bod yn gweithio tuag at drefniant ffurfiol.

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford: “Mae llawer o gysylltiadau hanesyddol, diwylliannol ac ieithyddol rhyngom ni a Chernyw, ac mae gan ein heconomïau a’n poblogaethau lawer o nodweddion tebyg. Mae’r elfennau cyffredin hyn yn ein galluogi i ddysgu oddi wrth ein gilydd mewn meysydd sy’n effeithio ar ein poblogaethau, yn enwedig y meysydd sy’n cael sylw yn y cytundeb heddiw.

“Rwy’n edrych ymlaen at gydweithio’n agosach, adeiladu ar ein perthynas gref, rhannu arferion gorau ac ystyried meysydd eraill y gallwn gydweithio arnynt yn y dyfodol.”

Dywedodd y Cynghorydd Taylor:  “Mae Cernyw yn falch o’i threftadaeth Geltaidd, ac mae’r ffaith fod cymaint o gysylltiadau diwylliannol â Chymru yn dangos yn glir i mi y byddai cryfhau ein cysylltiadau o fudd enfawr i’r ddwy ochr. Roeddwn wrth fy modd fod y Prif Weinidog yr un mor frwdfrydig ynglŷn â hyn, ac rydym wedi gallu dod i gytundeb i ffurfioli’r berthynas.

“Mae tai fforddiadwy a chynaliadwy, yr angen i gyflawni sero net, a dulliau o fynd ati i greu economïau gwledig ffyniannus yn feysydd allweddol i Gernyw ac i Gymru, a bydd gallu cyfnewid gwybodaeth yn ddefnyddiol iawn i bawb.

“Mae’n beth gwych i ni o safbwynt diwylliannol hefyd. Rwy’n gwybod y gallwn ddysgu o lwyddiant twf y Gymraeg yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac rwy’n edrych ymlaen at rannu â’n gilydd ein ffyrdd o ddathlu ein diwylliant cyfoethog a hynafol.

“Mae hyn yn newyddion da i Gernyw ac i Gymru, ac rwy’n falch iawn ein bod wedi cymryd y cam hwn ymlaen.”

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  0 Comments
  Adborth
  Gweld holl sylwadau