A phwy sydd am wrthod gwelliannau i blesio naratif ecolegol y gorllewin? – Trefor Jones

gan Trefor Jones Arfer blynyddol yn fy mhlentyndod oedd casglu ‘cenhadaeth”, ar gyfer y capel lleol. Cafwyd cerdyn gwyn a phrint glas ar y clawr yn yr ysgol Sul i nodi’n cyfraniadau at Gymdeithas Genhadol y Bedyddwyr (BMS).  Mae’n anodd credu heddi y gallem ni fel plant fynd o ddrws i ddrws, a phobl caredig yn […]

Continue Reading

Trysor cuddiedig y fro a wrthododd farw – Lyn Ebenezer

gan Lyn Ebenezer Gynt, pan glywn y gair ‘cyd-ddyheu’, yr hyn a ddeuai i’r cof yn ddieithriad fyddai englyn enwog R. Williams Parry i Neuadd Goffa Mynytho. Ond erbyn hyn mae iddo arwyddocâd arall. Gellir yn awr ei briodoli hefyd i ardal Cwmystwyth yng ngogledd Ceredigion, lle gwelwyd cyd-ddyheu ar ei orau. Dros y blynyddoedd […]

Continue Reading

Dechrau gweld ceir Tsieina yma …a mwy (fyth) yn yr arfaeth – Huw Thomas

gan Huw Thomas Cafwyd cip y tro diwethaf ar sefyllfa’r byd modurol. Erbyn diwedd 2020 daeth rhai mentrau drwyddi’n rhyfeddol dda. Cyhoeddodd y Financial Times arolwg yn ddiweddar o’r sawl a lwyddodd ar waethaf y dymestl.  O fyd technoleg/uwch-dechnoleg y daw blaenoriaid y 100 llwyddiannus, wrth gwrs. Yna daw sêr yr economi ddigidol – prynu a gwerthu ar-lein, logisteg a […]

Continue Reading

Mae’n hen bryd i bobol Cymru ddod at ein gilydd yn lleol a chenedlaethol i brynu tir a thai Cymru ar y cyd – Gruffydd Meredith

gan Gruffydd Meredith Gyda phopeth sydd yn mynd mlaen yn y byd mae’n weddol amlwg erbyn hyn fod angen, yn fwy nag erioed, i ddinasyddion Cymru ddod at ein gilydd er mwyn prynu ffermydd, tir a thai Cymry ar y cyd.  Neu hyd yn oed bentrefi cyfan neu fwy. Nid model comiwnyddol pen yn y […]

Continue Reading

Liz Saville Roberts: Yr her i ail-fathu’r gwerthoedd sy’n gyrru ein gwleidyddiaeth. Rhaid newid y ffordd rydym yn mesur llwyddiant

gan Liz Saville Roberts, AS Plaid Cymru yn San Steffan Yng nghanol holl ansicrwydd oes lom coronafirws, mae dau beth yn sicr: yn gyntaf, mae’r gwanwyn ar fin egino trwy’r tir; ac, yn ail, mae etholiad ar fin corddi’r dyfroedd. Wir, does dim sicrwydd yn union pryd bydd yr etholiad (mwy na thebyg ym Mai, […]

Continue Reading

Fyddwn ni ddim ‘nôl i normal’ ond wi’n bendant yn teimlo rhyw wytnwch erbyn hyn – gan Esyllt Sears

Esyllt Sears Sears fu’n sylwi ar gannwyll gobaith mewn tywyllwch diddiwedd Cyn y Nadolig, derbyniais i rôl ar fwrdd y Live Comedy Association (LCA), yn cynrychioli Cymru.  Ro’n i eisiau ysgrifennu yn y golofn yma am ble y’n ni fel sector ar ddechrau blwyddyn newydd sbon, a lle ry’n ni’n gobeithio bod ymhen 6 – 12 […]

Continue Reading

Enillwyr Gwobrau’r Selar. Cerddoriaeth gyda Sôn am Sîn.

Y Sôn… Dydd Miwsig Cymru a Gwobrau Selar go wahanol fuodd hi fis diwethaf, ond roedd digon o bleser i’w gael o ddathlu’r gorau o gerddoriaeth Cymru.  A pharhau fydd dathliadau go wahanol fis yma hefyd, wrth i ni edrych ymlaen at ymdrech unigryw rhai o wyliau gorau Cymru i ddod at ei gilydd i […]

Continue Reading

Ar y cyfryngau. Dihangfa bleserus i bob cwr o Gymru â ninnau’n sownd adra – gan Dylan Wyn Williams

gan Dylan Wyn Williams Am Dro (Cardiff Productions) ydi un o lwyddiannau diweddar S4C. Hoff daith gerdded pedwar cystadleuydd sy’n cael eu sgorio ar sail y golygfeydd, eu gwybodaeth gyffredinol, y picnic ac ambell brosecco neu hyd yn oed barti bechgyn yn  morio ‘Calon Lân’ – cyn dychwelyd adra efo mil o bunnoedd neu ormod o bothelli. Â’r […]

Continue Reading

Gari Wyn Jones: Yn y byd busnes.Oes awydd dechrau busnes bach?

gan Gari Wyn Jones Er gwaetha’r cyfnod cythryblus yma rydym yn byw ynddo, credwch neu beidio ‘dwi’n teimlo’n fwy positif nag erioed am ddyfodol entrepreneuriaeth busnesau bach yng Nghymru.  Wrth fwrw golwg nôl ar fy ngyrfa fusnes fy hun mi alla i ddweud mai’r ddau gyfnod mwyaf  llwyddiannus yn hanes twf ein busnes ni oedd […]

Continue Reading