Blog

Wel am sioc felly… dim datblygiadau 5G i ni yng Nghymru

‘…honni fod datblygiadau yn Lloegr yn golygu datblygiadau yng Nghymru  (yn amlwg nid yw)’ gan Heledd Gwyndaf Mewn un strôcen o gyhoeddiad ar trydar, neu ‘ecs’, neu beth bynnag y’i gelwir ef, mae Lloegr unwaith eto wedi ychwanegu dadl arall, i’r rhestr hir iawn o ddadleuon erbyn hyn, dros annibyniaeth i Gymru.  Ac yn fwy […]

Continue Reading

Cynlluniau i gymell gwelliant mewn mathemateg a llythrennedd

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, heddiw wedi cyhoeddi manylion cynlluniau i wella llythrennedd a rhifedd, fel rhan o ymdrechion ehangach i ddelio ag effeithiau pandemig COVID mewn ysgolion. Cyn y pandemig, roedd Cymru yn gwneud cynnydd cadarnhaol o ran llythrennedd a rhifedd. Fodd bynnag, mae’n dod yn amlwg bod effeithiau’r pandemig wedi […]

Continue Reading

Mae trafnidiaeth gyhoeddus mor bwysig yn nyfodol Cymru

Llesiau Newydd: gan Osian England – Blwyddyn 12, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Ie trafnidiaeth gyhoeddus  …a pheidiwch sôn am deithio o’r gogledd i’r de! Erbyn heddiw, mae’n anodd i hyd yn oed enwi pob pryder sydd gan fy nghenhedlaeth i wrth wynebu byw yn oedolion mewn byd sydd wedi troi yn anodd ei adnabod yn […]

Continue Reading

27 o goetiroedd yn ymuno â Choedwig Genedlaethol Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 27 o safleoedd coetir yn ymuno â rhwydwaith Coedwig Genedlaethol Cymru. Bydd 15 ohonynt y cyntaf i ymuno â’r rhwydwaith ers i’r Cynllun Statws Coedwig Cenedlaethol gael ei lansio ym mis Mehefin, sydd wedi galluogi ystod ehangach o goetiroedd i ddod yn rhan o’r Goedwig Genedlaethol. Gallai’r rhain fod yn […]

Continue Reading

Lansio ‘Gorllewin Cymru Creadigol’

Yn ddiweddar lansiwyd rhwydwaith newydd sef ‘Gorllewin Cymru Creadigol’ yng Nghanolfan S4C Yr Egin. Bwriad y rhwydwaith newydd hon yw cynrychioli ac ymgysylltu’r diwydiannau creadigol yn y rhanbarth, sef siroedd Abertawe, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gâr a Nedd Port Talbot. Y blaenoriaeth gychwynnol ar gyfer rhwydwaith Gorllewin Cymru Greadigol yw canolbwyntio ar dŵf y sectorau sgrîn, […]

Continue Reading

Mae byd y ‘bras’ a fi wedi gwahanu… ac mae pethau’n fwy hawdd

Llesiau Newydd: Y Ddysgwraig Trip at y teulu… a’r hyn a drafodwyd! Aethom i aros gyda’r teulu yn ddiweddar gyda’r syniad doeth o fynd â’r holl anrhegion Nadolig drosodd hefo ni (er mwyn safio gyrru’r anrhegion drwy’r post). Dyma’r flwyddyn gyntaf imi lwyddo cael yr anrhegion draw cyn ‘Dolig. Felly, fydd yna wncl lwcus yn […]

Continue Reading

Dim o’i le mewn gofyn i fy nghyd chwaraewyr – ‘pawb yn iawn?’

Lleisiau Newydd: gan Alaw Jones – Blwyddyn 13, Ysgol Glan Clwyd Dylanwad chwaraeon ar ein iechyd meddwl Fel merch sydd yn frwdfrydig am chwaraeon rwyf wedi sylweddoli effaith sylweddol ar fy iechyd meddwl dros y blynyddoedd diwethaf. Rwyf wedi bod yn chwarae pêl-droed ers i mi fod yn 10 oed a rŵan gan fy mod […]

Continue Reading

Torri tir newydd o safbwynt ffeministiaeth yng Nghymru

Llyfr wnaeth argraff arnaf Lleisiau Newydd:  Sbin Gymraeg ar bethau gan Betsan Griffiths – Blwyddyn 13 Ysgol Dyffryn Ogwen Twll Bach yn y Niwl – Llio Elain Maddocks Cyfoes, perthnasol a chynnes, yw’r tri ansoddair byddwn i bendant yn eu defnyddio i ddisgrifio’r nofel ‘Twll Bach yn y Niwl’ gan Llio Elain Maddocks. Yn sicr, […]

Continue Reading

Mi fydd o hyd yn oed yn fwy trawiadol os bydd hi’n bwrw glaw!

Dywed crewyr ‘Annwn’, sef sioe laser a sain arallfydol yng Nghastell Caernarfon, sy’n cynnwys perfformiad gan  Gruff Rhys, y bydd y sioe hyd yn oed yn fwy trawiadol os bydd hi’n bwrw glaw yn ystod y digwyddiad. Mae “Annwn” yn sioe laser a sain sy’n cael ei berfformio am dair noson – fory tan nos […]

Continue Reading