Lleisiau Newydd – Poblogrwydd y peiriannau llaeth…

gan Mared Ela Williams, Ysgol Glan Clwyd Cynaliadwyedd, ffresni… a phris teg i ffermwyr am eu cynnyrch Ers y pandemig, mae’r farchnad ar gyfer prynu llaeth drwy beiriant gwerthu llaeth ar ffermydd wedi cynyddu wrth i fusnesau orfod addasu i oroesi’r newidiadau yn yr economi ac ar brisiau llaeth.Mae cynnydd aruthrol wedi bod mewn peiriannau […]

Continue Reading

Lleisiau Newydd – Coginio, hobi neu iachawdwr?

Creu rhywbeth blasus… a rhyddhau’r endorffiniau! gan Bethan Thomas – Blwyddyn 12, Ysgol Glan Clwyd   Ers COVID, mae pwysigrwydd ein lles a’n iechyd meddwl wedi cael ei amlygu yn fwy nag erioed. Mae’r cydbwysedd rhwng gwaith a lles yn hanfodol, ond hyd yn oed pan mae gennym ni’r amser i ymlacio, mae weithiau’n amhosib […]

Continue Reading

Lleisiau Newydd – Angen parch at iaith a thraddodiad

Barn – gan Osian Rowlands – Blwyddyn 12, Ysgol Dyffryn Ogwen   Mae’r ffordd y mae ymwelwyr yn trin iaith a diwylliant Cymru yn gwbl annerbyniol. “Gwerth cynnydd yw gwarth cenedl, a’i hedd yw ei hangau hi.”   Mae dros 5,000 wedi arwyddo deiseb o blaid defnyddio’r geiriau Cymraeg ‘Eryri’ ac ‘Yr Wyddfa’ yn gynharach eleni […]

Continue Reading

Lleisiau newydd – Harri pwy?

gan Cara Owen – Blwyddyn 12, Ysgol Dyffryn Ogwen   Brenhines llenyddiaeth fodern a’i dylanwad eang ar fy nghenhedlaeth i…  J.K. Rowling wrth gwrs! Fe gyfeiriwyd at Kate Roberts fel ‘Brenhines ein Llên’ yma yng Nghymru – teitl haeddiannol iawn a hithau wedi ysgrifennu degau o lyfrau gwych a ysbrydolodd sawl llenor dros y blynyddoedd ac […]

Continue Reading

Yr angen am ddeddf blaenoriaeth tai a thir cenedlaethol i Gymru, gyda 90% o holl dai ein gwlad ar gyfer dinasyddion Cymru a 10% ar gyfer y farchnad agored – Gruffydd Meredith

gan Gruffydd Meredith  Mae yna angen amlwg am newid radical iawn i sefyllfa bresennol tai a thir Cymru. Mae hwn yn faes yr ydw i, fel nifer o bobol, wedi bod yn ymchwilio a deisebu Llywodraeth Cymru ynglŷn â fo ers blynyddoedd.  Gan drio peidio pregethu i’r cadwedig, dyma  awgrymiadau gennyf ar gyfer deddf Tai […]

Continue Reading

Cipolwg ar hanes HTV – y cwmni teledu annibynnol mwyaf llwyddiannus a welodd Cymru – gan David Meredith

gan David Meredith Cyffro geni HTV – menter newydd a fyddai’n chwalu’r hen drefn Yn 1968 ymddeolodd David Meredith o’i swydd yn y Bwrdd Croeso i Gymru i geisio am swydd Swyddog y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus yn y cwmni teledu annibynnol newydd i Gymru, sef Teledu Harlech. Bu’n llwyddiannus yn ei gais ac ymunodd […]

Continue Reading

Stori dda… neu’r gwirionedd – a ddaeth Cristnogaeth i Gymru yn yr ail ganrif? – Mel Hopkins

gan Mel Hopkins A oedd ein cyndeidiau ymysg y cyntaf ar ynysoedd Prydain i dderbyn y ffydd? Un o straeon mwyaf diddorol hanes Cymru yw’r posibilrwydd i Gristnogaeth gyrraedd Cymru mor gynnar â’r ail ganrif. Ailadroddir yr hanes yn nifer o lawysgrifau yr Oesoedd Canol.  Mae stori chwedlonol yn honni i frenin y Brythoniaid; Lucius yn Lladin, […]

Continue Reading

Yn y byd busnes…Y ddyletswydd rŵan i hybu entrepreneuriaeth – Gari Wyn Jones   

gan Gari Wyn Jones                Fel y byddwn yn codi ein pennau allan o gymylau’r pandemig, does yna ddim dwywaith amdani, bydd patrymau busnes ac economi Cymru yn newid yn eitha’ syfrdanol.  Bydd cyfleon newydd yn agor o fewn y byd technolegol a digidol ac mi fydd yna amrywiaeth […]

Continue Reading

Mis arall llawn bwrlwm… ac edrych ‘mlaen i’r her o  gerdded miliwn o gamau! – Meirwen LLoyd, Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr 

gan Meirwen Lloyd, Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr  Roedd Mawrth eleni yn brysur dros ben i Ferched y Wawr. Dosbarthwyd rhifyn 211 o gylchgrawn Y Wawr ar draws Cymru mewn ffordd wahanol am nad oedd hi’n bosib dosbarthu yn y ffordd arferol. Diolch i bawb wnaeth gynorthwyo er mwyn i bob aelod ei dderbyn yn ddiogel.  […]

Continue Reading

Ein gobaith i oroesi un o heriau mwyaf ein hoes – Iestyn Jones

gan Iestyn Jones Ydi o’n wir be maen nhw’n eu ddweud – “Nothing in life is free?”  Fe wnes i drio cyfieithu’r dywediad yma, ond does ganddo fo ddim ystyr ddeuol yn y Gymraeg.  Os ydy’r cyfryngau yn iawn, mi fyddwn yn fwy rhydd erbyn diwedd mis yma. A fyddwn ni’n gwbl rydd un diwrnod?  […]

Continue Reading